ПРОЕКТИ

Реализация на проекти по европейските програми

„МИТРА-ПР“ има и повече от десетгодишен опит в разработката, реализирането и управлението на проекти по европейските предприсъединителни програми и структурни фондове, най-вече в областта на туризма. Реализирани  са дейности по организиране на събития, публичност и информация, включително организиране на журналистически и експедиентски турове, рекламен криейтив, изработка на уебсайтове и мултимедийни продукти,  създаване  и разпространение на електронни бюлетини,  рекламни материали, брошури, каталози и др. Като примери: кампании за публичност по проект  „Пътища за достъп до туристически обекти” / 2004-2006 г. програма ФАР/; проект „Комуникационна кампания за насърчаване на вътрешния туризъм в Република България” –  изработване на „Наръчник за туристическия бизнес“ и десет вида информационни листовки и разпространение им сред целеви групи в България /ОП „Регионално развитие”/; Семинари за укрепване на капацитета на местните власти в Северозападния район за привличане на чуждестранни инвеститори /Проект в рамките на Финансовия механизъм на ЕИБ с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия/ и др.